מזמינות

Affordance

המונח מזמינוּת מתייחסת למידת ההתאמה בין החזות החיצונית של פקד בממשק, לבין הפעולה שהוא מבצע. למשל: פקד הנראה כמו כפתור יבצע פעולה בתגובה ללחיצה. פגם במזמינות עשוי לעכב את המשתמש ולפגוע בשמישות של הממשק. מידת המזמינות תלויה במודלים המנטליים המוכרים למשתמש – ממשק הנחשב ל"מזמין" עבור משתמש אחד, עשוי להיות בלתי מובן למשתמש אחר, המורגל במודלים אחרים.