עיצוב מוכוון-משתמש

User-centered Design

Alternative Terms:

  • UCD

עיצוב מוכוון-משתמש היא מתודולוגיית העיצוב השולטת כיום בעולם המוצר הדיגיטלי, המעמידה את צרכיו של המשתמש במרכז. תהליך של עיצוב מוכוון-משתמש מתבסס על מחקר משתמשים, בדיקות שמישות וראיונות כאמצעים המנחים העיקריים לקביעת העקרונות המובילים את אפיון ועיצוב המערכת.